Maroc Droit
MarocDroit  -  موقع العلوم القانونية
 
تعزية في وفاة والد الزميل د/ محمد أمزيان رئيس مركز الدراسات القانونية والاجتماعية. دعوة للمساهمة في العدد الأول لمجلة المجلة العربية للدراسات القانونية والاقتصادية والاجتماعية الفصل 49/3 من الدستور الفرنسي بين الالغاء والابقاء فعالية الجمعيات العامة للمحاكم محور ندوة لنادي قضاة المغرب بمكناس إصدار جديد للدكتور عبد الحكيم زروق تحت عنوان منازعات أعمال رجال السلطة أمام القضاء الإداري إصدار كتاب الذكاء الجهادي وتفكيك آليات هندسة الإرهاب للباحث المغربي ابراهيم الصافي المنشور الصادر عن وزير العدل والحريات بتاريخ 17 يناير 2017 المتعلق بمسطرة البيع بالمزاد العلني الاتحاد العام لمقاولات المغرب  : بين الانفتاح والتحفظ على مقتضيات مدونة الشغل (5/5) تقديم مؤلف حقوق الملكية الفكرية في التشريع المغربي للاستاذ د/ادريس الفاخوري انتهى الكلام  (هل يكفي القول بالرضائية دون الكتابة لتعديل عقد عمل أجيرة أجنبية؟)
 
 

حول كتاب مفاهيم أساسية في القانون العام للدكتور الحسن الجماعي


     لتحميل خطاطة الكتاب أنظر أسفل الصفحة
مـقـدمــةعـامـة​1
القسمالأول: مفهومالقانونالعام​4
البابالأول: تعريفالقاعدةالقانونيةوبيانخصائصها​5
الفصلالأول: تعريفالقاعدةالقانونية​8
المبحثالأول: القاعدةالقانونيةقاعدةغائية:​8
المبحثالثاني: القاعدةالقانونيةقاعدةعامةومجردة​9
المبحثالثالث: القاعدةالقانونيةقاعدةملزمة​9
المبحثالرابع: القاعدةالقانونيةقاعدةاجتماعية​10
البابالثاني: التمييزبينالقانونالعاموالقانونالخاص​12
الفصلالأول: أصلالتمييزبينالقانونالعاموالخاص​12
الفصلالثاني: مضمونالتمييزبينالقانونالعاموالقانونالخاص​14
المبحثالأول: المعيارالمـستندإلىالغايةالتيتستهدفهاالقاعدةالقانونية "المعيارالوظيفي":​14
المبحثالثاني: المعيارالمستندإلىجزاءاتالقواعدالقانونيةوطرقالتنفيذفيها (المعيارالشكلي)​16
المبحثالثالث: المعيارالمستندإلىوجودأوعدموجودالدولةطرفافيالعلاقةالقانونية (المعيارالمادي)​16
الفصلالثالث : حدودالتمييزبينالقانونالعاموالقانونالخاص​22
البابالثالث: مصادرالقانونالعام​24
الفصلالأول: المصادرالسياسيةللقانونالعام​25
المبحثالأول: الحقبةالثوريةالأولى (1789-1814)​26
المطلبالأول: مرحلةالملكيةالمطلقة​26
المطلبالثاني : تقييدسلطالملكية​27
الفرعالأول : مضمونإعلانحقوقالإنسانوالمواطن​28
الفرعالثاني : الفلسفةالسياسيةلإعلانحقوقالإنسانوالمواطن:​28
الفرعالثالث : دستور 3  شتنبر 1791​30
المطلبالثالث : الجمهوريةالأولى: 1792-1799​31
الفرعالأول : دستور 24 يونيو 1793،السنةالأولىمنالجمهورية​32
الفرعالثاني : الحكومةالثورية​32
الفرعالثالث : دستور 5 فريكتيدور،السنةالثالثةمنالجمهورية​33
الفقرةالأولى : المجالسالنيابية​34
الفقرةالثانية : حكومةالمديرين​34
المطلبالرابع : حكومةالقناصلوالإمبراطورية​36
الفرعالأول : الجهازالتشريعي​36
الفقرةالأولى : الهيئةالتشريعية​36
الفقرةالثانية : المجلسالمدافععنالشعب​37
الفقرةالثالثة : مجلسالشيوخ​37
الفقرةالرابعة : مجلسالدولة​37
الفرعالثاني : الجهازالتنفيذي​37
الفرعالثالث : قرارمجلسالشيوخبتاريخ 28 فلوريال،السنةXII:​38
المبحثالثاني : الحقبةالثوريةالثانية: 1814-1870​40
المطلبالأول : منعودةالملكيةإلىالعرشإلىالإمبراطوريةالثانية 1815-1870​41
الفرعالأول : عودةالملكيةإلىالعرشوملكيةيوليوز 1814-1848​41
الفقرةالأولى : ميثاق 1814​41
أولا : المؤسسات​42
ثانيا : التطورنحونظامبرلماني​42
الفقرةالثانية : ملكيةيوليوز: La Monarchie de Juillet​43
أولا : التغييراتالمؤسسة​43
ثانيا : نظامبرلماني​43
الفرعالثاني : الجمهوريةالثانيةوالإمبراطوريةالثانية : (La 2eme République Et Le Second Empire  )​44
الفقرةالأولى : دستور 04 نونبر 1848​45
الفقرةالثانية : الإمبراطوريةالثانية : (Le Second Empire)​47
المطلبالثاني : منجمهوريةبرلمانيةإلىأخرى 1870 -1958​48
الفرعالأول : الجمعيةالتأسيسية​49
الفقرةالأولى : قرار  2 فبراير 1871​50
الفقرةالثانية : قانون 31 غشت 1871 اودستورRivet​50
الفقرةالثالثة : قانون 13 مارس 1873 أودستورBroglie​50
الفقرةالرابعة : تحديدمدةولايةالرئيسفيسبعسنوات:​51
الفرعالثاني : تنظيمالسلطةالعامة​51
الفقرةالأولى : ثنائيةالجهازالتنفيذي​51
الفقرةالثانية : الجهازالتشريعي​52
الفقرةالثالثة : العلاقاتبينالجهازالتنفيذيوالتشريعي​52
الفرعالثالث : أزمة 16 ماي 1877​53
الفقرةالأولى : الأحداثوالوقائع​53
الفقرةالثانية : النتائـج​54
الفرعالرابع : تطورالنظامالدستوريوالسياسيالذيتمتإقامتهفيظلالجمهوريةالثالثة​54
الفقرةالأولى : عدمالاستقرارالوزاري​55
الفقرةالثانية : محاولاتتقويةالجهازالتنفيذي​55
الفرعالخامس : التقليدالليبرالي​56
الفصلالثاني : المصادرالقانونية​59
المبحثالأول: المصادرالدستوريةوالقانونية​59
المبحثالثاني: الاجتهادالقضائي​60
المبحثالثالث : دورالفقه​62
البابالرابع : الــدولـة​65
الفصلالأول : خصائصالدولة​66
المبحثالأول : الدولةشخصمعنوي​66
المبحثالثاني : الدولةوالسيادة​66
الفصلالثاني : العناصرالمكونةللدولة​67
المبحثالأول : العنصرالجغرافي: الإقليم​67
المبحثالثاني : العنصرالشخصيوالذاتي: السكان (الأمة)​68
المبحثالثالث : العنصرالمؤسسي​69
الفصلالثاني : وظائفالدولة​70
المبحثالأول : الوظيفةالتشريعية​70
المبحثالثاني : الوظيفةالتنفيذية​70
المبحثالثالث : الوظيفةالقضائية​70
الفصلالرابع : مختلفأشكالالدولة​71
المبحثالأول : الأشكالالبسيطة : الدولالموحدة​71
المبحثالثاني : الدولالفيدراليةأوالدولالمركبة​73
البابالخامس : مضمونالقانونالعام​77
الفصلالأول: المفاهيمالأساسيةللقانونالعام​77
المبحثالأول: مفهومالسلطة​77
المبحثالثاني: مبدأالشرعية​78
المطلبالأول: مفهومالشرعية​78
الفرعالأول: عناصرالشرعية- مفهومالقاعدةالقانونية​78
الفرعالثاني: مضمونالشرعية- احترامالقاعدةالقانونية​79
المطلبالثاني: زجرالخروجعنالشرعية​80
الفرعالأول: الطعنالإداري​80
الفرعالثاني: الطعنالقضائي​81
المطلبالثالث: الحدودالواردةعلىالشرعية​81
المبحثالثالث: مفهومالمسؤولية​82
المطلبالأول: المسؤوليةمبدأتقني​82
المطلبالثاني: المسؤوليةمبدأسياسي​82
الفصلالثاني: التقنياتالقانونيةللقانونالعام​82
المبحثالأول: تقنياتالتنظيم​83
المطلبالأول: التمثيل​83
الفــرعالأول:​83
الفــرعالثاني:​83
الفــرعالثالث:​84
المطلبالثاني: الوصايةوالرقابة​84
المطلبالثالث: المؤسساتالعمومية​85
المطلبالرابع: الحمايةالخاصةللأشخاصوالأموال​87
المبحثالثاني: تقنياتالعمل​88
المطلبالأول: تقنياتاتخاذالقراراتالإدارية​88
المطلبالثاني: تقنياتتنفيذالقراراتالإدارية.​88
البابالسادس : التحولاتالحاليةالتيعرضهاالقانونالعام​89
الفصلالأول: الأسبابالمؤسسةوالإيديولوجيةالتيكانتوراءتطورالقانونالعام​89
المبحثالأول: تدخلالدولةفيالحياةالاقتصاديةوالاجتماعية​89
المبحثالثاني: تراجعالأيديولوجيةالليبرالية​90
الفصلالثاني: تطورمضمونالقانونالعام.​91
المبحثالأول: تليينالحدودالفاصلةبينالقانونالعاموالقانونالخاص.​91
المبحثالثاني: تحولوتغيرالتقنياتالقانونيةللقانونالعامالكلاسيكي​92
الفصلالثالث : الإطارالقانونيلاقتصادالسوق​93
المبحثالأول : ضمانالحرياتالاقتصادية​93
المطلبالأول : حريةالتجارةوالصناعة​93
الفرعالأول : حقالولوجإلىالسوق​93
الفرعالثاني : حقممارسةمنافسةمشروعة​93
المطلبالثاني : تجميعلمبادئذاتطابعاقتصادي​94
الفرعالأول : الحريةالتعاقديةأو(حريةالتعاقد)​95
المبحثالثاني : حمايةالسوق​96
المطلبالأول : قانونالمنافسة​96
المطلبالثاني:القانونالعامللمنافسة:Le Droit Public De La Concurrence​97
الفصلالرابع : عملالأشخاصالمعنويةالعامةفيالمجالالاقتصادي​99
المبحثالأول : المساعداتالمقدمةبواسطةالأشخاصالمعنويةالعامة​99
المطلبالأول : القانونالأوربيللمساعداتالتيتمنحهاالدولة​99
المطلبالثاني : القانونالداخليللمساعداتالمحلية​100
المبحثالثاني : الخدماتالتيتقدمهاالأشخاصالمعنويةالعامة​101
المطلبالأول : مبدأحريةالمنافسةبينالفاعلالاقتصاديالعموميوالفاعلالاقتصاديالخاص​101
الفرعالأول : التخفيفمنمدىمبدأعدمالمنافسة​102
الفرعالثاني : هلتسيرالتحولاتالتييعرفهاالقانونالعامفياتجاهالأخذبمبدأحريةالمنافسة؟​103
المطلبالثاني : مبدأالمنافسةالمتساويةبينالفاعلالاقتصاديالعموميوالفاعلالاقتصاديالخاص​104
الفصلالخامس : الإشكالياتالجديدة​106
المبحثالأول : التحولاتالتيعرفهاالعملالعمومي​107
المطلبالأول : تعددوتنوعالمهامالإدارية​107
الفرعالأول : التطورالدائمللتدخلالعموميفيالمجالالاقتصادي​107
الفرعالثاني : اللجوءالمكثفإلىالتجريبوالاختبار​108
المطلبالثاني : تكييفوتطويرتقنياتالإدارة​109
الفرعالأول : الانتقائيةالمؤسسية​109
الفرعالثاني : التجديدالتعاقدي​110
المبحثالثاني : تحولاتالقانونالعام​110
المطلبالأول : المخاطرالمستشعرة​110
الفرعالأول : الخوفمنعدمالاستقرارالقانوني​111
الفرعالثاني : تشتتالبناءالقانوني​111
المطلبالثاني : الأفاقالمحتملة​111
الفرعالأول : البحثعنأسسنظريةجديدة​111
الفرعالثاني : البحثعنمصادرجديدةللشرعية​112
القسمالثاني : فروعالقانونالعام​114
البابالأول : القانونالعامالداخلي​114
الفصلالأول : القانونالدستوري​114
المبحثالأول : مفهومالدستور​115
المطلبالأول : الدستوروالدولة​115
المطلبالثاني : الدستورالاجتماعيوالدستورالسياسي​116
المطلبالثالث : الدستوروالدستورانية​116
المبحثالثاني : مختلفأشكالالدساتير​117
المطلبالأول : الدساتيرالمكتوبةأوالمدونة​117
المطلبالثاني : الدساتيرالعرفية​118
المطلبالثالث : الدساتيرالمرنة​119
المطلبالرابع : الدساتيرالصلبة​120
المبحثالثالث : وضعومراجعةالدساتير​120
المطلبالأول : وضعالدستور​121
الفرعالأول : مفهومالسلطةالتأسيسيةالأصلية​121
الفرعالثاني : كيفيةتعيينالسلطةالتأسيسيةالأصلية​121
الفقرةالأولى : الطرقالسلطويةوالتحكميةلتعيينالسلطةالتأسيسيةالأصلية​121
الفقرةالثانية : الطرقالديمقراطيةلتعيينالسلطةالتأسيسيةالأصلية​122
المطلبالثاني : تعديلالدستور،أوالسلطةالتأسيسيةالفرعية​123
الفرعالأول : مبادرةتعديلالدستور​124
الفرعالثاني : إعدادنصالتعديلالدستوري​124
الفرعالثالث : المصادقةالنهائيةعلىالتعديلالدستوري​124
المبحثالرابع : الدستوروهرميةوتراتبيةالقواعدالقانونيةالمعيارية​125
المبحثالخامس : العرفالدستوري​126
المبحثالسادس : إعلاناتالحقوق​129
الفصلالثاني : القانونالإداري​130
المبحثالأول : تعريفالإدارة​130
الفرعالأول : وظيفةالإدارة​130
الفقرةالأولى : الإدارةتشاركفيتنظيمأنشطةالخواص​131
الفقرةالثانية : تشاركالإدارةفيتقديمالخدمات​132
الفرعالثاني : الأجهزةالمكونةللإدارة​132
المبحثالثاني : تعريفالقانونالإداري​134
المطلبالأول : علاقةالقانونالإداريبالقانونالدستوري​136
المطلبالثاني : القانونالإداريوالقانونالمالي​137
المطلبالثالث : القانونالإداريوعلمالإدارة​137
الفصلالثالث : القانونالمالي​140
المبحثالأول : الدورالجديدللماليةالعمومية​140
المبحثالثاني : المساطرالمالية​142
المطلبالأول : وضعميزانيةالدولة​142
الفرعالأول : الميزانيةقرارتوقعيأوبيانتقديري​142
الفرعالثاني : الميزانيةترخيصوادنبالنفقاتوالإيرادات​143
المطلبالثاني : تنفيذالميزانية​143
الفرعالأول : قاعدةالفصلبينالأمرينبالصرفوالمحاسبينالعموميين​144
الفرعالثاني : الخزينةالعامة​144
المطلبالثالث : مراقبةتنفيذميزانيةالدولة​145
المبحثالثالث : هليتمالاتجاهنحوالأخذبمقاربةسوسيولوجيةفيمجالالمالية؟​146
البابالثاني : القانونالعامالخارجي​148
الفصلالأول : القانونالدوليالعام​148
المبحثالأول : التعريف​148
المبحثالثاني : مواضيعالقانونالدولي​149
المبحثالثالث : مصادرالقانونالدوليالعام​151
المطلبالأول : العرف​151
المطلبالثاني : الفقه​151
المطلبالثالث : القضاء​151
الفصلالثاني : قانونالتنظيمالدولي​151
المبحثالأول : التعريف​151
المبحثالثاني : مواضيعقانونالتنظيمالدولي​151
فـهـرسالـمحـتويـات​153

مفاهيم_أساسية_في_القانون_العامmaocdroit_com.pptx مفاهيم أساسية في القانون العامmaocdroit.com.pptx  (164.06 ko)


الثلاثاء 15 نونبر 2016
1570 عدد القراءات

تعليق جديد
Facebook Twitter